JAWTRANS realizuje projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał
obrotowy dla JAW TRANS USŁUGI TRANSPORTOWO BUDOWLANE Krzysztof Jawor” w ramach
działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem programu jest zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 oraz
wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Całkowita pomoc finansowa udzielona w ramach
programu wynosi 260.323,32 zł, wkład Funduszy Europejskich 260.323,32 zł. Otrzymana pomoc
przyczynia się do utrzymanie płynności finansowej firmy.

Do góry
JawTrans 2018